Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Poradenské služby ve ŠPP budou zajišťovat:

- výchovný poradce

- školní metodik prevence

- školní speciální pedagog

Služby jsou koordinovány společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením školy.

Zaměření poradenských služeb na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Jméno

 

E-mail

 

Telefon

 

Konzultační hodiny

Výchovná poradkyně

Mgr. Markéta Švejnohová
 
svejnohova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121
 
dle tel. dohody
 

Školní metodička prevence 

Mgr. Dagmar Schovancová
 
schovancova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121
 
 dle tel. dohody

Koordinátor pro žáky s odlišným

mateřským jazykem (OMJ)

Mgr. Stanislava Zoufalá

zoufala@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121 dle tel. dohody

Speciální pedagog

Mgr. Matina Homolková

homolkova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121 dle tel. dohody

Speciální pedagog

Mgr. Iveta Juláková

julakova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121 dle tel. dohody

 

 

Volba povolání

Volba povolání

Mgr. Markéta Švejnohová

Vloženo: 6. ledna 2011

Zobrazeno: 8118×

Informace pro rodiče a žáky 5. a 9. ročníků.  Aktualizovány informace o přijímacím řízení 2021 - 2022.
 

KiVa dotazník

Mgr. Dagmar Schovancová

Vloženo: 27. června 2022 v 10:55

Jak na obavy z války

Jak na obavy z války

Mgr. Dagmar Schovancová

Vloženo: 1. března 2022 v 22:19

Náš relativně bezpečný svět svět se jako lusknutím prstů změnil na svět plný nejistoty, strachu a negativních nálad ve společnosti. Je to naprosto přirozená reakce na něco, na co jsme se nestihli nijak připravit, ale zároveň se s tím musíme každý nějak vypořádat. Naštěstí na to nejsme nikdo sám a jak se zdá, tak v období krize se lidská společnost dokáže stmelit a otevřít náruč potřebným. Tuto otevřenou náruč nám nabízí i Linka bezpečí, která je připravena nonstop poskytovat poradenskou pomoc všem, kteří cítí, že míra únosnosti je překročena.

Informace pro žáky a rodiče - prevence šikany

Informace pro žáky a rodiče - prevence šikany

Mgr. Pavel Mačina

Vloženo: 12. září 2019 v 8:36

Doporučené činnosti při návratu dětí do škol

Mgr. Dagmar Schovancová

Vloženo: 3. ledna 2021 v 21:16