Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace

Vloženo: 15. ledna 2007

STRATEGICKÉ CÍLE  ŠKOLY
 • Zajistit bezpečné a vstřícné prostředí pro všechny žáky
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Humanizace života školy, spolupráce- pedagog-pedagog, pedagog-vedení, pedagog-žák, pedagog-rodič, žák - žák ( tripartitní schůzky, komunikace s rodiči)
 
Hlavní cíle výchovy a vzdělávání:
 • Žáci jsou vzděláváni  podle ŠVP "Už vím,..."
 • Výuka angličtiny od 1. ročníku
 • Systematicky pracovat s talentovanými žáky - soutěže, olympiády, účast v projektech
 • Vzdělávání a péče o žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami - úzce spolupracovat s PPP, SPC, ...
 • Předcházet sociálně patologickým jevům u dětí
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Výchova k evropanství
 • Prohloubit jazykové vzdělávání dětí (od 1. roč.) - jazykové projekty, zájezdy,  metoda CLILL
 • Podpořit osobnostní výchovu žáků
 • Zvýšit pohybové vyžití žáků školy
 • Prezentovat školu a její výsledky
 • Do výuky žáků zařadit téma "Ochrana člověka za mimořádných situací", včetně přípravy cvičení
 • Úzce spolupracovat se všemi mimoškolními činiteli (policie, péče o mládež, MŠ, pediatři, OPPP) a s rodiči
 • Využívat možnosti školy a školní družiny k rozvíjení zájmů žáků
 • Zlepšovat celkovou estetickou úroveň a podnětnost prostředí školy
 • Využívat didaktickou techniku
Další školní aktivity
 • Den otevřených dveří
 • Halloween pro 3. roč
 • Vánoční besídky, Akademie
 • Spolupráce s Městskou knihovnou
 • Návštěva divadelních představení v Tylově i ve školním divadle, filmových představení, koncertů a výstav
 • Výtvarné soutěže
 • Besedy, exkurze, výlety, vycházky, zájezdy
 • Sběr starého papíru
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Program ekologické výchovy - oslava Dne Země
 • Spolupráce s ekologickým spolkem Pod Horami
 • Projektový den o historii a současnosti Kutné Hory
 • Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku
 • Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd
 • Vodácký výcvik pro žáky 2. stupně
 • Ozdravné pobyty v přírodě
 • Adaptační pobyty pro žáky 6. ročníku
 • Sportovní dny
 • Vědomostní soutěže - Pythagoriáda, olympiády v Čj, M, Aj, Nj, Ch, Bio, Z, D
 • Zdravotnická soutěž pro mladší a starší žáky
 • Turnaje v basketbalu, vybíjené, florbalu, sálové kopané, malé kopané, miniházené
 • Organizace Zátopkovy štafety, Mc Donald's cup, Atletická všestrannost, Pohár rozhlasu
 • Dopravní soutěž
 • Projekt "Zdravé zuby" - 1. st.
 • Projekty finanční gramotnosti ve spolupráci s bankami
 
Spolupráce s rodiči:
 • pomoc s pořádáním školních akcí
 •  spolupráce rodičů s třídními učiteli a s vedením školy
 • zapojovat rodiče do organizování školních akcí
Třídní schůzky a konzultace:
 • říjen
 • leden
 • duben

 

Školní vzdělávací program  je k dispozici v prostorách školy.

 

Přílohy