Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Organizace a činnost školní družiny

Účastníci zájmového vzdělávání jsou zároveň účastníky základního vzdělávání. Jednotícím prvkem cílů zájmového vzdělávání je proto Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Školní vzdělávací program pro základní školu.

ŠVP školní družiny „POJĎ SI S NÁMI HRÁT, UČIT SE A POZNÁVAT!“

navazuje na ŠVP ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře “UŽ VÍM“

 

Poslání školní družiny

Družina je místo kde se přirozeně doplňují řízené i spontánní aktivity, dává prostor pro průchod dětské hravosti, tvořivosti, kreativity, k rozvoji zájmů a rozumových schopností. Vytváří prostor pro relaxaci a odpočinek před i po vyučování, vede účastníky k návykům smysluplného a účelného vyplnění volného času. Respektuje konkrétní potřeby účastníků, úzce spolupracuje s učiteli, rodiči nebo zákonnými zástupci.

Provozní doba družiny:

Ranní provoz:   6:00 - 7:45

Odpolední:       11:30 - 17:00

Úplata za zájmové vzdělávání

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Úplata je stanovena 200,-Kč/měsíc

1. část úplaty (září-prosinec) je splatná nejpozději do 30.září 2023

2. část úplaty(leden-červen) je splatná nejpozději do 31.ledna 2024

Bankovní spojení:

KB Kutná Hora
č.ú.: 27-211 064 0227 / 0100
/bezhotovostní převod, vklad hotově v bance, složenkou na poště/

Platbu proveďte na jméno dítěte!

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

K evidenci docházky a vyzvedávání dětí plně využíváme elektronický systém BELLhop, který je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba.

Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, zazvoníte u vchodu, vyžádáte si a vyplníte vyzvedávací formulář. Na základě vyplněného formuláře vychovatelka dítě propustí.

Samostatně odcházející žák čip nepotřebuje

Personální obsazení:

  • Lenka Kalfiřtová vedoucí vychovatelka
  • Michaela Růžičková vychovatelka
  • Radka Pešoutová vychovatelka
  • Bc. Stanislava Horská vychovatelka
  • Barbora Zoubková vychovatelka
  • Kateřina Hronová DiS. vychovatelka
  • Kateřina Novotná vychovatelka

 Kontakty:

Telefon: 739 045 953

Webové stránky: www.zsjp.kutnahora.cz

E-mail: druzinapalachovka@seznam.cz

Oddělení Třídy Vychovatelka Zvonek
Oranžové 1.A+1.B Hronová Kateřina DiS. Hronová
Modré 1.C+1.B Růžičková Michaela Růžičková
Červené 2.B+2.C Pešoutová Radka Pešoutová
Žluté 2.A+2.B Bc. Horská Stanislava Horská
Zelené 4.A,B,C Kalfiřtová Lenka Kalfiřtová
Bílé 3.A+3.C Zoubková Barbora Pešoutová
Fialové 3.B+3.C Novotná Kateřina Růžičková

 

Zájmové kroužky 2023/2024

Pondělí Sportovky 15.30 - 16.30 Pešoutová
 
Míčovky
15.30 - 16.30
Růžičková
Úterý
Tanečky
15.30 - 16.30
Zoubková
 
Doučko
15.30 - 16.30
Růžičková
Středa Doučko 15.30 - 16.30 Kalfiřtová
Čtvrtek
Výtvarka I.
15.30 - 16.30
Růžičková
 
Výtvarka II.
15.30 - 16.30
Hronová
  Přírodovědný
15.30 - 16.30
Horská

Pozn.: Děti, které jsou řádně přihlášené k docházce do ŠD, mají kroužky ZDARMA

 

 

 

Přílohy