Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ŠKOLSKÁ RADA

  • Mgr. Pavel Mačina

Vloženo: 17. ledna 2007

Zobrazeno: 19355×

STATUT ŠKOLSKÉ RADY

 

 

 
Poslání
 

školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků

 

 

 
Základní ustanovení
 
 

  1. Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích k  zřizovateli, ke škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru dle zákona č. 561/2004 Sb.,

  2. Sídlem Školské rady je Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
  3.  
  4.  
  5.  

1. Školská rada schvaluje:

 

 

 

a) výroční zprávu o činnosti školy,

 

b) školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

 

c) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

 

 

 

2. Školská rada dále :

 

 

 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 

b) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 

c) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 

d) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 

e) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

 

 

3. Ředitel je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy. Tyto informace není ředitel povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

 

 

 
Orgány, struktura a jednání
 
 

Způsob, jakým Školská rada pracuje a naplňuje tak svou působnost je popsán v  dokumentu Jednací řád Školské rady schválený dne 5.1.2006

 

 

 
Komunikace
 
 

1. Školská rada usiluje prostřednictvím členů volených z řad zákonných zástupců o pravidelnou komunikaci s rodiči žáků (cestou tzv. třídních důvěrníků, elektronickou formou). Účelem této komunikace je:

 

 

 

a) vzájemná výměna podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu,

 

b) předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího zařízení.

 

 

 

 

 

2. Školská rada přenáší požadavky předkládané zákonnými zástupci nezletilých žáků na  ředitele školy, zřizovatele, orgány státní správy i orgány státního dozoru a dohlíží na jejich vyřizování.

 

 

 
Majetek
 
 

Školská rada nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem.

 

 

 
Závěrečná ustanovení
 
 

Školská rada může být zrušena jejím zřizovatelem:

 

a) na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny zákonných zástupců nezletilých žáků formou petice,

 

b) v případě její nečinnosti delší než 1 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem 5.1.2006

 

 

 

Úkoly Školské rady

 


2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním ... a jiném vzdělávání


Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do  školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na  vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k  rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o  svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1  měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do  funkce.

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

   

Čl. 1

 

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školského zákona ).

 

 

  

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím třikrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti Školské rady stanovené zákonem.

 

 

 

Čl. 3

 

 

 

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených ŠKolské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, z podnětů a návrhů členů Školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.

 


Čl. 4

 

 

 

Schůze Školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda, písemnou pozvánkou 14 dní před termínem konání schůzky. Podklady pro jednání Školské rady zajišťují členové Školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

 

 

 

  

Čl. 5

 

 

 

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena Školské rady. V úvodu jednání projednává Školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů Školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání ve Školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů Školské rady.

 

 

 

Čl. 6

 

 

 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zprávy o hospodaření školy a při prvním projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se usnáší Školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení Školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen Školské rady.

 

 

 

Čl. 7

 

 

 

Schválené usnesení Školské rady vyhotovuje písemně a o jednáních Školské rady pořizuje záznam jednatel – osoba určená se souhlasem Školské rady. V době její nepřítomnosti člen Školské rady pověřený Školskou radou.

 

 

 

Čl. 8

 

 

 

Nejméně jednou ročně, obvykle během měsíce října, Školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulý školní rok. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které Školská rada schvaluje. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

 

 

 

Čl. 9

 

 

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení Školskou radou.

 

 

 

Čl. 10

 

 

 

 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 5.1.2006

 

 

 

 

 

V Kutné Hoře dne 5.1.2006

 

ŠKOLSKÁ RADA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Předseda: Mgr. Miroslav Roudný

Členové:   Klára Forstová

                 Vendula Kuttová

                 Mgr. Zdena Černá

                 Mgr. Jiřina Vlasáková

V Kutné Hoře dne 26. 11. 2018

 

 

Přílohy