Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Poradenské služby ve ŠPP budou zajišťovat:

- výchovný poradce

- školní metodik prevence

- školní speciální pedagog

Služby jsou koordinovány společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením školy.

Zaměření poradenských služeb na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Jméno

 

E-mail

 

Telefon

 

Konzultační hodiny

Výchovná poradkyně

Mgr. Markéta Švejnohová
 
svejnohova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121
 
dle tel. dohody
 

Školní metodička prevence 1. st.

Mgr. Alena Schönbekova
 
schonbekova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121  

Školní metodička prevence 

Mgr. Dagmar Schovancová
 
schovancova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121
 
 dle tel. dohody

Koordinátor pro žáky s odlišným

mateřským jazykem (OMJ)

Mgr. Stanislava Zoufalá

zoufala@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121 dle tel. dohody

Speciální pedagog

Mgr. Matina Bendová

bendova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121 dle tel. dohody

Speciální pedagog

Mgr. Iveta Juláková

julakova@zsjp.kutnahora.cz 327 562 121 dle tel. dohody

 

 

Doporučené činnosti při návratu dětí do škol

Mgr. Dagmar Schovancová

Vloženo: 3. ledna v 21:16

Informace pro žáky a rodiče - prevence šikany

Informace pro žáky a rodiče - prevence šikany

Mgr. Pavel Mačina

Vloženo: 12. září 2019 v 8:36

Volba povolání

Volba povolání

Mgr. Markéta Švejnohová

Vloženo: 6. ledna 2011

Zobrazeno: 7435×

Informace pro rodiče a žáky 5. a 9. ročníků.  Aktualizovány informace o přijímacím řízení 2019 - 2020.